Darmowa dostawa już od 350 zł !

PL EN
Waluta
PLN EUR

Regulamin

I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i warunki korzystania ze sklepu internetowego Mayo.com.pl

 

II Definicje nazw użytych w regulaminie.

Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Newsletter - usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy dokument

Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mayo.com.pl, gdzie klienci mogą dokonywać zakupu produktów.

Sprzedawca – sklep interentowy Mayo, dostępny pod adresem www.mayo.com.pl, prowadzony jest przez firmę "Liluu" Magdalena Rusin wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 937-264-14-21, Regon  z siedzibą przy ul. Rynek 11, 43-330 Wilamowice

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

- aktywne konto poczty elektronicznej;

- system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) – obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta, które jest darmowe.

3. Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

- wypełnić formularz rejestracji i wprowadzić następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon, login oraz hasło

- zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: sklep@mayo.com.pl

 

IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu wyłącznie przez sklep internetowy.

2. Ceny podane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do Sklepu bądź skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji. W obu przypadkach należy wypełnić formularza zamówienia.

4. Wybór Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka, a Zamówienie składane jest poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam  z obowiązkiem zapłaty.” 

5. O  kosztach dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Cena wskazana w Zamówieniu jest ceną ostateczną i wiążącą. 

6. Do poprawnego złożenia zamówienia potrzebna jest akceptacja regulaminu sklepu.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

V SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności z tytułu umowy sprzedaży:

- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

- płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy tytułem: wpłata za zamówienie numer (NUMER Zamówienia),

 

2. Klienta obowiązują następujące terminy płatności:

a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane. 

b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

VI SPOSOBY I TERMINY DOSTAW

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju według cennika firmy kurierskiej InPost

W przypadku wysyłania Produktów za granicę nie jest dostępna opcja przesyłki płatnej za pobraniem.

2. Początek biegu terminu wysyłek Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:

a) przesyłka kurierem InPost , przesyłka kurierem InPost pobraniowa, dla dostaw na terenie kraju, paczkomaty InPost

b) przesyłka kurierem DPD dla dostaw zagranicznych,

c) możliwości odbioru osobistego,

5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt), natomiast w przypadku wysyłania przesyłki za granicę do 14 dni roboczych.

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody oraz powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. 

 

VII REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie są wolne od wad.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: Mayo.com.pl, Ul. Rynek 11, 43-330 Wilamowice lub drogą elektroniczną na sklep@mayo.com.pl przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

3. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu i  odesłać na adres sklepu: Mayo.com.pl, Ul. Rynek 11, 43-330 Wilamowice, wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym zgłoszeniem reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany do Sprzedawcy w stanie umożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności powinien być czysty.

4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta za uzasadnione.

5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odbioru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na Adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie  lub elektronicznie na adres: sklep@mayo.com.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony Produkt  przesyłając go na własny koszt na poniższy adres: Mayo.com.pl, Ul. Rynek 11, 43-330 Wilamowice, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt należy odesłać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Takim korzystaniem w przypadku odzieży i ozdób będzie w szczególności jednokrotne przymierzenie bez usuwania metek i oznaczeń producenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie się  wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania w/w Produktu (np. zabrudzenie, zapocenie Produktu itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie Produktu wykraczające poza tak opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych.

4. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

X DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 

4. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkowników oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczeniach przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkowników, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkowników, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika.

5. Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

b) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

c) pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d) pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik akceptując Regulamin i Politykę Prywatności wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze plików cookies.

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.